Det nationella SIMSAM-nätverket

Nedan finns information på svenska om SIMSAM-nätverkets organisation.

SIMSAM är en förkortning för ”Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences” och utgör en satsning som stöds av Vetenskapsrådet (VR). Genom att prioritera tvärvetenskaplig, innovativ registerbaserad forskning kommer SIMSAM att bidra till förbättrad folkhälsa och ökade kunskaper om sociala frågor, t.ex. vilka faktorer i barndomen som resulterar i ökad risk för fetma eller cancer senare i livet. Dessutom syftar initiativet till att förbättra och utvidga nyttjandet av registerdata i forskning samt att öka kunskapen om hur registerforskning är organiserad i Sverige och internationellt. Sex forskarnoder och en forskarskola beviljades anslag för fem år från december 2008 till och med november 2012. VR tillkännagav 4 november, 2013, vilka som erhållit finansiering för den andra SIMSAM-perioden, 2014-2018.

Forskningsnoder 2014-2018:
GOCARTs (Göteborgs universitet)
SIMSAM Lund (Lunds universitet)
SIMSAM MEB family design (Karolinska Institutet)
SIMSAM UGIR (Karolinska Institutet)
SIMSEG (Linköpings universitet)
SUNDEM (Stockholms universitet)

Forskarskola:
Swedish Interdisciplinary Graduate School in register based research (SINGS)

Under "contacts" finns information om hur man kan ta del av specifik information om dessa noder samt om SINGS.

Det finns en nationell styrgrupp som består av forskningskoordinatorerna för noderna och SINGS, en nationell koordinator samt affilierade experter från Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, SIMSAM-INFRA, Vetenskapsrådet samt Svensk nationell datatjänst.